POLITYKA PRYWATNOŚCI

MimiNu przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego miminu.pl, zwanego dalej „Serwisem” (dostępnego również pod alternatywnymi domenami: store.miminu.pl ), w tym Klientów dokonujących zakupów produktów prezentowanych w Serwisie. Przetwarzanie to odbywa się w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Krzysztof Kieczmerski, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą „PPH KIECZMERSKI”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej: 5580002856, którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej mieści się pod adresem: Paterek, ul. Wyzwolenia 27, 89-100 Nakło nad Notecią, zwany dalej „MimiNu”.

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzeniem sprzedaży oraz świadczeniem innych usług za pośrednictwem Serwisu MimiNu przetwarza przede wszystkim takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny lub dla dostawy produktów, adres zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), historia dokonywanych transakcji (w tym kwoty i rodzaje zamówionych produktów i usług), informacje o zapotrzebowaniu konkretnych użytkowników na określone produkty.

MimiNu przetwarza również dane osobowe zawarte w wiadomościach otrzymywanych od użytkowników Serwisu, w tym za pośrednictwem umieszczonych w Serwisie formularzy kontaktowych, oraz w komentarzach i opiniach publikowanych w Serwisie bezpośrednio przez użytkowników.

MimiNu przetwarza także dane osobowe zbierane poza Serwisem, ale związane z wykonywaniem umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności numery rachunków bankowych Klientów oraz wszelkie dane osobowe zawarte w korespondencji kierowanej przez użytkowników Serwisu (w tym w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy).PLIKI COOKIE

Podobnie jak większość witryn internetowych, serwis miminu.pl wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda, dzięki czemu strona ta może zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty.

Nasz Serwis wykorzystuje następujące pliki cookie:

1P_JAR, NID, ANID - Są to marketingowe pliki cookie dostarczane przez stronę trzecią, Google, w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na innych witrynach internetowych na podstawie ostatnich wyszukiwań i interakcji użytkownika.

CONSENT, OTZ - zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu.

OGPC - Jest to funkcjonalny plik cookie dostarczany przez stronę trzecią, Google, w celu osadzenia w witrynie aplikacji Google Maps.

Za pomocą plików cookie MimiNu rozróżnia indywidualnych użytkowników Witryny oraz zbieramy informacje o tym, w jaki sposób z niej korzystają i jakie są ich preferencje w zakresie funkcjonalności Witryny. MimiNu gromadzi także dane demograficzne o użytkownikach Witryny, np. w zakresie płci, wieku, stanu cywilnego, statusu zawodowego, stylu życia i zainteresowań, zachowania w zakresie zakupów w internecie, kategorii produktów lub usług, którymi zainteresowani są ci użytkownicy, a także ich lokalizacji geograficznej.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać.  Użytkownik Serwisu może usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się jednak okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie w Serwisie, a część opcji i usług może być niedostępna. Szczegółowe informacje dotyczące kontrolowania plików cookie dla popularnych przeglądarek internetowych znajdziesz na niżej wymienionych stronach internetowych:

Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

MimiNu przetwarza dane osobowe w celu oraz w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu lub podjęcia przed jej zawarciem określonych działań na żądanie użytkownika Serwisu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

MimiNu przetwarza także dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości oraz ewidencjonowania obrotu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw podatkowych.

MimiNu może również przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących:

 1. ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym funkcjonowania Serwisu oraz integralności kopii bezpieczeństwa sporządzanych i przechowywanych celem zagwarantowania ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez MimiNu;
 3. tworzenie analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby MimiNu;
 4. marketing bezpośredni produktów i usług MimiNu.

MimiNu może również przetwarzać dane osobowe w innym celu, jeżeli otrzyma od osoby, której dane dotyczą, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim innym celu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu, skorzystanie z usług lub funkcjonalności oferowanych w Serwisie, wykonanie określonych działań na żądanie użytkownika Serwisu lub skorzystanie przez użytkownika Serwisu z przysługujących mu uprawnień.

ODBIORCY DANYCH

MimiNu może przekazywać dane osobowe niżej wymienionym odbiorcom: 

 1. swoim pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby móc wykonywać obowiązki ustawowe i zobowiązania umowne lub realizować prawnie uzasadnione interesy MimiNu;
 2. podmiotom świadczącym na rzecz MimiNu usługi informatyczne lub hostingowe;
 3. podmiotom świadczącym na rzecz MimiNu usługi doręczania przesyłek lub transmisji danych;
 4. podmiotom świadczącym na rzecz MimiNu usługi księgowe, doradcze, audytowe lub pomoc prawną; 
 5. bankom lub podmiotom pośredniczącym w dokonywaniu rozliczeń finansowych;
 6. właściwym urzędom skarbowym oraz innym organom i instytucjom, którym na podstawie stosownych przepisów MimiNu ma prawo lub obowiązek ujawnienia określonych informacji lub dokumentów zawierających dane osobowe.

MimiNu przekazuje dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookie swojemu usługodawcy – Google LLC oraz innym spółkom z grupy Google – który przetwarza je w imieniu MimiNu w celu świadczenia na rzecz MimiNu usług statystycznych, marketingowych oraz związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W związku z powyższym te dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz w każdym innym kraju, w którym spółki z grupy Google oraz ich podwykonawcy utrzymują swoje obiekty, w tym w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przetwarzanie przez Google danych osobowych obywateli Unii Europejskiej odbywa się na zasadach określonych w programie Tarcza Prywatności UE-USA, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 12 lipca 2016 roku zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez podmioty, które przystąpią do tego programu. Google LLC oraz należące do niej podmioty zależne na terenie USA są aktywnymi uczestnikami tego programu i przestrzegają wynikających z niego zasad ochrony danych, co potwierdza certyfikat dostępny na stronie internetowej

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych przez MimiNu zależy od ich rodzaju oraz celu, w jakim są przetwarzane. Jeżeli zgodnie z poniższym zestawieniem dla określonych danych osobowych można wskazać więcej niż jeden okres przechowywania, należy przyjąć, że będą przechowywane przez okres dłuższy:

 1. dane osobowe niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu albo do podjęcia innych działań na żądanie użytkownika Serwisu będą przechowywane do czasu wykonania umowy lub innych czynności na żądanie użytkownika Serwisu;
 2. dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń, tj. w większości przypadków do 31 grudnia szóstego roku kalendarzowego od chwili powstania roszczenia; 
 3. dane osobowe zawarte w dowodach księgowych dotyczących roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym będą przechowywane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym postępowania takie zostały ostatecznie zakończone lub przedawnione;
 4. dane osobowe zawarte w dokumentach związanych z poborem podatków, księgach podatkowych oraz dokumentach związanych z ich prowadzeniem będą przechowywane do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego (tj. w większości przypadków przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);
 5. dane osobowe zawarte w księgach i dokumentach rachunkowych będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 6. dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Witryny oraz systemów informatycznych MimiNu, w tym integralności kopii bezpieczeństwa sporządzanych i przechowywanych celem zagwarantowania ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności MimiNu, będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie to niezbędne dla ww. celów;
 7. dane osobowe zgromadzone przy pomocy plików cookie będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od ostatniej wizyty użytkownika w Serwisie, ale w żadnym wypadku nie dłużej niż do chwili wycofania przez użytkownika udzielonej MimiNu zgody na stosowanie plików cookie;
 8. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody użytkownika Serwisu będą w każdym wypadku przechowywane nie dłużej niż do chwili wycofania takiej zgody.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez MimiNu, przysługują następujące prawa: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 2. prawo żądania sprostowania danych osobowych jej dotyczących; 
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących; 
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących; 
 5. prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących; 
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące skargi dostępne są na witrynie internetowej uodo.gov.pl); 
 7. prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyny, każdej zgody na przetwarzanie danych jej dotyczących, co jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MimiNu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby.

W celu realizacji powyższych praw, a także w każdej innej sprawie dotyczącej przetwarzania przez MimiNu danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych:
- listownie, na adres: PPH KIECZMERSKI, Paterek, ul. Wyzwolenia 27, 89-100 Nakło nad Notecią;
- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: info@miminu.pl, bok@miminu.pl