REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MIMINU

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną przez właściciela i administratora strony internetowej miminu.pl, zwanej w niniejszym Regulaminie również „Serwisem”;

 2. sprzedaży produktów oraz świadczenia usług dodatkowych prezentowanych w Serwisie.

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Krzysztof Kieczmerski, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą pod firmą „PPH KIECZMERSKI”, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem identyfikacji podatkowej: 5580002856, którego stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej mieści się pod adresem: Paterek, ul. Wyzwolenia 27, 89-100 Nakło nad Notecią, zwany w niniejszym Regulaminie również „MimiNu”.

 2. Serwis dostępny jest również pod alternatywnymi domenami: store.miminu.pl

 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Klient –każdy podmiot składający zamówienie w Serwisie;

 2. Konsument –Klient będący osobą fizyczną, składający w Serwisie zamówienie niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Dzień roboczy –każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu i mogą by

 2. zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 3. Użytkownicy Serwisu, w tym Klienci, mogą szybko i efektywnie kontaktować się z MimiNu we wszelkich sprawach stanowiących przedmiot niniejszego Regulaminu korzystając z adresu korespondencyjnego wskazanego w ust. 2 powyżej, adresu poczty e-mail: info@miminu.pl lub numeru telefonu: 601 21 21 30.

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE – ZASADY OGÓLNE

 1. MimiNu świadczy drogą elektroniczną w ramach Serwisu następujące usługi:

 1. usługę zarejestrowania indywidualnego konta użytkownika Serwisu;

 2. usługę formularza zamówienia;

 3. usługę newslettera;

 4. usługę formularza kontaktowego;

 5. formularz reklamacyjny

 6. formularz odstąpienia od umowy

 1. Wszystkie usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są przez MimiNu nieodpłatnie.

 2. W celu korzystania przez użytkownika z usług, o których mowa w ust. 1, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 1. posiadanie urządzenia z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych, uaktualnioną do wersji nie starszej niż 3 miesiące, obsługującą pliki cookie oraz oprogramowanie Java, JavaScript i Adobe Flash;

 2. dezaktywowanie innego oprogramowania blokującego obsługę plików cookie oraz programów Java, JavaScript i Adobe Flash;

 3. posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 1. Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może by

 2. w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 3. Zawarcie umowy o świadczenie którejkolwiek z wyżej wymienionych usług wymaga potwierdzenia przez użytkownika, poprzez zaznaczenie stosownego pola na stronie Serwisu, że przeczytał i zaakceptował niniejszy Regulamin, jak również Politykę prywatności, dostępną na stronie store.miminu.pl, a dodatkowo w przypadku usługi formularza zamówienia – również, że zapoznał się z prawem do odstąpienia od umowy zawieranej w drodze złożenia zamówienia w Serwisie.

§ 3

KONTO W SERWISIE

1. W celu uproszczenia procesu realizacji zakupów, a także korzystania z innych funkcji Serwisu, użytkownik może zarejestrować indywidualne konto, na którym mogą zostać zapisane jego dane identyfikacyjne oraz kontaktowe, a także informacje o złożonych zamówieniach, zgłoszonych reklamacjach, opublikowanych opiniach o produktach, otrzymanych bonach lub rabatach, zgłoszeniu zainteresowania określonymi produktami.

2. Do założenia konta konieczne jest wypełnienie formularza rejestracji, wymagające podania adresu poczty elektronicznej użytkownika oraz wyboru hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Załóż konto” (lub innej o równoważnej treści). Założenie konta powoduje zawarcie pomiędzy użytkownikiem a MimiNu umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi konta.

3. Oprócz adresu poczty elektronicznej, użytkownik może dobrowolnie podać w formularzu rejestracji konta również inne dane osobowe, w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe niezbędne dla złożenia zamówienia w Serwisie. Użytkownik może uzupełniać i edytować te dane również po zarejestrowaniu konta, z wyjątkiem adresu poczty elektronicznej, do którego przypisane zostało konto.

4. Założenie konta nie jest konieczne do korzystania z Serwisu, jednakże może ułatwi

składanie zamówień, które, po zalogowaniu się przez użytkownika na swoje konto, będą realizowane na podstawie danych identyfikacyjnych i kontaktowych przypisanych do tego konta. MimiNu nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawidłowych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych.

5. MimiNu może udostępnić zarejestrowanym użytkownikom możliwość publikowania w Serwisie opinii i komentarzy na temat produktów MimiNu. Powyższe nie oznacza zobowiązania MimiNu do zapewnienia takiej funkcjonalności, która może być aktywowana lub dezaktywowana według swobodnego uznania MimiNu. MimiNu zastrzega sobie również prawo do usuwania komentarzy lub opinii, które naruszają interesy MimiNu, przepisy prawa lub dobra osób trzecich.

6. Usługa konta świadczona jest przez czas nieoznaczony z zastrzeżeniem, że w wypadku niezłożenia przez użytkownika, po zalogowaniu się na swoje konto, zamówienia w Serwisie w ciągu 2 lat, MimiNu ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi konta na rzecz tego użytkownika oraz usunięcia wszystkich zgromadzonych na tym koncie danych. MimiNu uprzedzi użytkownika o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika w trakcie rejestracji. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia użytkownik wyraźnie zażąda – na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 2 lub za pośrednictwem adresu poczty e-mail: bok@miminu.pl – kontynuowania świadczenia usługi konta, MimiNu odstąpi od zamiaru likwidacji konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu.

7. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z konta, co skutkuje usunięciem wszelkich zgromadzonych na nim danych, poprzez wysłanie stosownego powiadomienia do MimiNu, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bok@miminu.pl. Zgłoszenie takiego zawiadomienia przez użytkownika powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta.

§ 4

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. MimiNu umożliwia składanie zamówień na produkty prezentowane w Serwisie oraz inne usługi świadczone przez MimiNu przy okazji sprzedaży poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia.

2. Wypełnienie formularza zamówienia polega na wyborze zamawianych produktów lub usług poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w formularzu zamówienia, oraz zatwierdzeniu zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub innej o równoważnej treści).

3. Oprócz rodzaju i liczby zamawianych produktów lub usług oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w formularzu zamówienia następujących danych Klienta: imię i nazwisko (albo nazwa w przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dla dostawy produktów (chyba że Klient wybrał opcję odbioru osobistego produktów w siedzibie MimiNu), a w przypadku zaznaczenia żądania wystawienia faktury – dodatkowo również adres zamieszkania lub siedziby. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, składających zamówienie na potrzeby prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej, obowiązkowe jest również wskazanie w formularzu zamówienia ich numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Jeśli formularz zamówienia wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych zapisanych przez Klienta na tym koncie, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia zamówienia poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub innej o równoważnej treści).

4. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta oraz wykonana z chwilą zatwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub innej o równoważnej treści).

§ 5

NEWSLETTER

1. MimiNu świadczy usługę newslettera polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji handlowej o produktach i usługach MimiNu. Korzystanie z usługi newsletter wymaga podania przez użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który przesyłane będą informacje w ramach newslettera. Subskrypcja usługi newsletter może nastąpić bądź poprzez zaznaczenie właściwego pola podczas rejestracji konta lub wypełniania formularza zamówienia, bądź poprzez wpisanie przez użytkownika adresu poczty elektronicznej w polu „Newsletter” na stronie głównej Serwisu, zatwierdzenie wpisu klawiszem enter, a następnie wybór opcji „Zapisz mnie na newsletter” (lub innej o równoważnej treści). Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogę elektroniczną usługi newsletter.

2. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia do MimiNu, na przykład za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bok@miminu.pl. Zgłoszenie takiego zawiadomienia przez użytkownika powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi newslettera.

§ 6

FORMULARZ KONTAKTOWY

  1. MimiNu świadczy usługę formularza kontaktowego umożliwiającą przesyłanie do MimiNu przez użytkowników wiadomości elektronicznych za pośrednictwem formularza umieszczonego w Serwisie. Skorzystanie z tej usługi wymaga wypełnienia formularza kontaktowego treścią wiadomości kierowanej do MimiNu, podania adresu poczty e-mail użytkownika, w celu umożliwienia MimiNu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, a następnie wysłania wiadomości poprzez wybór opcji „Wyślij” (lub innej o równoważnej treści).

 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza kontaktowego ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta oraz wykonana z chwilą wysłania wiadomości przez użytkownika w sposób opisany w ust. 1.

§ 7

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje handlowe zawarte w Serwisie, w szczególności wszelkie informacje o prezentowanych w Serwisie produktach, w tym ich ceny, nie stanowią oferty MimiNu, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 2. Ceny produktów prezentowanych w Serwisie podane są w złotych lub w euro, w zależności od dokonanego przez użytkownika wyboru języka Serwisu. Użytkownik może dokonać wyboru waluty, w jakiej pragnie złożyć zamówienie, poprzez wybór języka Serwisu

 3. Ceny prezentowanych w Serwisie produktów nie obejmują kosztów dostawy oraz kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 4. MimiNu dokonuje sprzedaży i dostawy produktów prezentowanych w Serwisie wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

 5. Wypełnienie formularza zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub inne o równoważnej treści) skutkuje złożeniem zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży określonych produktów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w zamówieniu oraz niniejszym Regulaminie (oferta).

 6. W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub podobnego) formularz zamówienia wyświetli podsumowanie zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych produktów oraz wynagrodzeniu za ewentualne usługi dodatkowe zamówione przez Klienta, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie produktów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.

 7. Jeżeli Klient wybrał w formularzu zamówienia opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” wyświetlona zostanie informacja o numerze zamówienia Klienta wraz z linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem MimiNu o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych zamówieniu i Regulaminie.

 8. Jeżeli Klient wybrał w formularzu zamówienia opcję płatności przelewem tradycyjnym, wówczas w ciągu 3 minut od dokonania przez niego wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” otrzyma on wiadomość e-mail z informacją o numerze zamówienia Klienta oraz danymi rachunku bankowego do jego opłacenia. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem MimiNu o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych zamówieniu i Regulaminie.

 9. Jeżeli Klient wybrał w formularzu zamówienia opcję płatności bezpośrednio w siedzibie MimiNu pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2, wówczas w ciągu 3 minut od dokonania przez niego wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” otrzyma on wiadomość e-mail z informacją o numerze zamówienia Klienta. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem MimiNu o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych zamówieniu i Regulaminie.

 10. Najpóźniej w chwili dostarczenia lub wydania zamówionych produktów MimiNu przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pośrednictwem Serwisu, wskazujące główne cechy zamówionych produktów, za pośrednictwem poczty e-mail lub na innym trwałym nośniku.

 

§ 8

PŁATNOŚCI 

 1. MimiNu akceptuje następujące sposoby płatności:

  1. przelewem tradycyjnym bezpośrednio na rachunek bankowy MimiNu wskazany stosownie do § 7 ust. 8 (w tytule płatności należy podać numer zamówienia);

  2. za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą) obsługiwanych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 186 lub PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu;

  3. gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie MimiNu pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 (wyłącznie w przypadku dokonania wyboru opcji odbioru osobistego w siedzibie MimiNu).

 2. Klient powinien zapłacić wszystkie koszty wynikające z zamówienia, o których mowa w § 7 ust. 6 (tj. określone w podsumowaniu zamówienia), w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 7 ust. 7, 8 lub 9.

 3. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie, MimiNu ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Do skutków odstąpienia przez MimiNu od umowy na mocy niniejszego ustępu nie stosuje się § 13.

 

§ 9

DOSTAWA

 1. Informacje o kosztach dostawy są prezentowane w formularzu zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 2. Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy, związane z wyborem sposobu dostawy lub płatności oraz krajem dostawy, dostępne są również na stronie Serwisu w zakładce „Płatności”

 3. MimiNu dokonuje darmowej dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dla zamówień o wartości 299 zł lub wyższej.

 4. Dostawa odbywa się na adres wskazany w formularzu zamówienia, w tym na wskazany przez Klienta adres punktu odbioru przesyłek. Możliwy jest również odbiór zamówionych produktów w siedzibie MimiNu, pod adresem wskazanym w § 1 ust. 2. Decyzję o adresie dostawy lub o odbiorze osobistym produktów w siedzibie MimiNu Klient podejmuje zaznaczając lub wypełniając właściwe pola w formularzu zamówienia.

 5. Dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia przez Klienta, tj. od daty zaksięgowania na rachunku MimiNu przelewu tradycyjnego lub dokonania autoryzacji płatności przez system PayU albo PayPal.

 

§ 10

USŁUGI DODATKOWE 

 1. Składając zamówienie na produkty prezentowane w Serwisie, Klient może równocześnie zamówić usługę ozdobnego zapakowania produktów. Koszt tej usługi uwidoczniony jest w formularzu zamówienia i ponoszony jest przez Klienta. W celu zamówienia tej usługi Klient dokonuje wyboru stosownego pola w formularzu zamówienia.

 2. O ile nie wynika inaczej z niniejszego Regulaminu, do umowy o świadczenie usługi ozdobnego pakowania stosuje się odpowiednio zapisy dotyczące sposobu i chwili zawarcia umowy sprzedaży oraz wzajemnych praw i obowiązków stron tej umowy.

 3. Zamawiając usługę ozdobnego zapakowania produktów Konsument wyraża zgodę na jej wykonanie w pełni przez MimiNu i przyjmuje do wiadomości, że po jej wykonaniu przez MimiNu utraci prawo do odstąpienia od tej umowy, o którym mowa w § 13.

 4. Przed wykonaniem usługi ozdobnego opakowania produktów MimiNu przekaże Konsumentowi za pośrednictwem poczty e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

 

§ 11

RĘKOJMIA 

 1. MimiNu obowiązany jest dostarczyć produkty bez wad i odpowiada względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne zakupionych towarów na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Klientów nie będących Konsumentami jest wyłączona.

 3. Konsument może składać reklamacje dotyczące zamówionych produktów lub usług w dowolnej formie, np. osobiście w siedzibie MimiNu lub korespondencyjnie na adres wskazany w § 1 ust. 2, a także za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bok@miminu.pl

 4. W celu złożenia reklamacji Konsument może również skorzystać z interaktywnego formularza reklamacji, dostępnego na stronie store.miminu.pl

 5. Przy składaniu reklamacji zalecane jest podanie przez Konsumenta danych kontaktowych oraz dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec MimiNu.

 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi (tj. żąda wymiany wadliwych produktów albo usunięcia ich wad, składa oświadczenie o obniżeniu ceny lub składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy z powody wady produktów), obowiązany jest dostarczyć wadliwe produkty, na koszt MimiNu, na adres wskazany w § 1 ust. 2.

 7. MimiNu udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. Udzielenie odpowiedzi na reklamację w tym terminie może być jednak uzależnione od dostarczenia przez Konsumenta produktów zgodnie z ust. 6 powyżej, w celu umożliwienia MimiNu ich sprawdzenia.

 8. MimiNu udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze (na wskazany przez Konsumenta adres korespondencyjny) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na wskazany przez Konsumenta adres e-mail). Wyjątkowo, jeżeli Konsument nie wskaże żadnej z powyższych danych kontaktowych, MimiNu może udzielić odpowiedzi na reklamację smsem, jeżeli będzie w posiadaniu numeru telefonu Konsumenta.

 9. MimiNu nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

§ 12

REKLAMACJA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Każdy użytkownik Serwisu może składać reklamacje w przedmiocie nieprawidłowego, niezadowalającego lub niezgodnego z niniejszym Regulaminem świadczenia usług, o których mowa w § 2 ust. 1. Reklamacje usług elektronicznych można składać w dowolnej formie, np. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: bok@miminu.pl

 2. W celu złożenia reklamacji Konsument może również skorzystać z interaktywnego formularza reklamacji, dostępnego na stronie store.miminu.pl

 3. MimiNu udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą usług elektronicznych w terminie 30 dni od jej otrzymania, za pośrednictwem poczty elektronicznej – na wskazany przez użytkownika adres e-mail, lub na innym trwałym nośniku, jeżeli udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem poczty e-mail nie będzie możliwe.

 4. MimiNu nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Serwisie, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania produktów Konsumentowi (tj. od dnia objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).

 2. Konsument może odstąpi

 3. od umowy składając MimiNu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie, w tym ustnie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres bok@miminu.pl lub korespondencyjnie na adres wskazany w § 1 ust. 2. W celu sporządzenia oświadczenia Konsument może skorzystać z następującego wzoru ale nie jest to obowiązkowe.

 4. MimiNu udostępnia również możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza w Serwisie store.mimninu.pl. MimiNu niezwłocznie prześle Konsumentowi – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na innym trwałym nośniku – potwierdzenie otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przy użyciu formularza w Serwisie.

 5. Konsument ma obowiązek zwróci

 6. produkty MimiNu lub przekaza

 7. je osobie upoważnionej przez MimiNu do odbioru nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.

 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów.

 10. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, MimiNu zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności na poczet umowy, w tym koszty dostarczenia produktów, z tym, że jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MimiNu, MimiNu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. MimiNu dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. MimiNu może wstrzyma

 13. się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o ozdobne opakowanie produktów, które zgodnie z § 10 ust. 3 zostały w pełni wykonane przez MimiNu.

 

§ 14

POLITYKA PRYWARTNOŚCI 

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu, w tym informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych wprowadzanych przez MimiNu do systemów teleinformatycznych użytkowników, określa Polityka prywatności, dostępna w serwisie store.miminu.pl z zakładce „Polityka prywatności”.